Rádioaktivita Fredericka Soddyho, stratené civilizácie. Skúmanie nejakej fundamentálnejšej, transcendentnejšej reality nie je bezcenné. Ale v našom súčasnom období histórie sme opatrní pred akýmkoľvek presahom vedy a nevedeckého myslenia. Pre nás každé poznanie, vrátane ezoterického poznania, musí mať korene v dôkazoch nejakého druhu.

Rádioaktivita Frederick Soddy

Pre Fredericka Soddyho možno dôkazom bolo, že myšlienky a symboly nájdené v skorších kultúrach naznačovali staroveké znalosti technologickej povahy. Soddy vyštudoval chémiu v Oxforde v roku 1898 a pokračoval v práci s Ernestom Rutherfordom na štúdiách rádioaktivity a skúmal najmä rádium, rádioaktívny prvok. Soddy pokračoval v týchto štúdiách v Londýne so škótskym chemikom Williamom Ramsayom a neskôr pokračoval vo výučbe fyzikálnej chémie na univerzite v Glasgowe a vo výskume rádioaktívneho rozpadu a izotopov.

V roku 1921 dostal Nobelovu cenu za chémiu. Napriek tejto cti a skutočnosti, že sa v roku 1919 stal profesorom chémie na Oxforde, sa postupne vzdialil od vedy a začal sa zapájať do ekonomických, sociálnych a politických aktivít. Na prvý pohľad sa Soddyho kniha The Interpretation of Radium and the Structure of the Atom zdá byť jednoducho zbierkou prednášok o rádioaktivite a povahe hmoty.

Ale v kapitole s osobitým názvom „Rádioaktivita a vývoj sveta“ sa čitateľ stretne s krátkou časťou so zaujímavým nadpisom „Rádioaktivita a mytológia“

Teozofovia aj Soddy používali Atlantídu na podporu svojich myšlienok o stratených civilizáciách a cyklickej povahe ľudských dejín. Brali Atlantídu ako historickú realitu a Platónovu úvahu považovali za pevný základ pre vieru nielen v civilizáciu, ktorá zmizla v nejasných zákutiach minulosti, ale aj za dôkaz jej pokročilých technických znalostí.

Takúto vieru v Atlantídu mali v tomto období iní celkom vedecky zmýšľajúci ľudia; v roku 1923 priekopnícky vynálezca rádia Reginald A. Fessenden publikoval prvú časť trojdielnej knihy s názvom Potopená civilizácia Kaukazskej šije.

Soddy – Svet, ktorý je pravdepodobne oveľa starší, než si fyzikálna veda myslela, že je možný, je zaujímavé a neškodné špekulovať, či človek zdieľal so svetom jeho vzdialenejšiu históriu. V tejto súvislosti je zvláštne, ako zvláštne vyzerajú niektoré staré mýty a legendy o hmote a človeku vo svetle najnovších poznatkov. Zoberme si napríklad staroveký mystický symbol hmoty, známy ako Ouroboros – „požierač chvostov“ – čo bol had, stočený do kruhu s hlavou požierajúcou chvost a nesúci ústredné motto: „Celok je jeden“.

Toto symbolizuje evolúciu; navyše je to evolúcia hmoty – najnovší aspekt evolúcie… Myšlienka, ktorá sa v mysli človeka vynára ako najpríťažlivejšie a najkonzistentnejšie vysvetlenie vesmíru vo svetle súčasných poznatkov, je možno tá, že sa hmota rozpadá a jej energia v jednej časti cyklu evolúcie sa vyvíja a degraduje a v inej, pre nás stále neznámej časti, sa hmota opäť buduje s využitím odpadovej energie.

Ak by niekto chcel symbolizovať takúto myšlienku, akým lepším spôsobom by sa to dalo urobiť, než pomocou prastarého hada požierajúceho chvosty?

Zdá sa, že Soddy sa prihovára za pokročilé staroveké technické znalosti. Keď čítame ďalej v skutočnosti zistíme, že Soddy rozvíja svoju argumentáciu ďalej a konkrétnejšie:

Niektoré presvedčenia a legendy, ktoré sa k nám dostali zo staroveku, sú také univerzálne a hlboko zakorenené, že sme zvyknutí ich považovať takmer za rovnako staré. ako samotné preteky. Človek je v pokušení pýtať sa, do akej miery je netušená vhodnosť niektorých z týchto presvedčení a výrokov k pohľadu, ktorý bol nedávno odhalený, výsledkom obyčajnej náhody alebo náhody a

nakoľko môže byť dôkazom úplne neznámej a netušenej starovekej civilizácie ktorej všetka ostatná relikvia zmizla.

Radšej verím, že to môže byť ozvena jednej z mnohých predchádzajúcich epoch v nezaznamenanej histórii sveta, veku ľudí, ktorí kráčali pred cestou, po ktorej kráčame dnes, v minulosti možno tak vzdialenej, že dokonca samotné atómy jej civilizácie mali doslova čas sa rozpadnúť. Pred uzavretím však dajme predstavivosti v tomto smere ešte chvíľu voľný priestor.

Čo ak je pravdivý tento názor, ktorý sa teraz naskytol a môžeme sa spoľahnúť na štíhly základ, ktorý nám poskytujú tradície a povery, ktoré sa k nám tradujú už od praveku? Či v nich nemôžeme vyčítať nejaké ospravedlnenie pre vieru, že nejaká bývalá zabudnutá rasa mužov dosiahla nielen vedomosti, ktoré sme tak nedávno získali, ale aj moc, ktorá ešte nie je naša?

„Zabudnutá rasa mužov“? Toto je nepochybne zvláštna odbočka v knihe o fyzike. V iných ohľadoch je Interpretácia rádia a štruktúry atómu metodickým, aj keď populárnym, spracovaním fyzikálnej vedy. Prečo by teda Soddy zahrnul túto diskusiu o zmiznutých civilizáciách? V skutočnosti pasáže predstavujúce túto myšlienku – že „bývalá zabudnutá rasa mužov“ disponovala veľkou technologickou silou, pretrvali v prvom až štvrtom vydaní tohto diela.

Soddy teda navrhuje vyspelú civilizáciu v dávnej minulosti. Uvažuje ďalej: Je zvláštne zamyslieť sa napríklad nad pozoruhodnou legendou o kameni mudrcov, jednej z najstarších a najuniverzálnejších povier, ktorej pôvod, nech už prenikneme do záznamov minulosti akokoľvek ďaleko, pravdepodobne nie je stopa k jeho skutočnému zdroju. Kameň mudrcov bol uznávaný ako schopnosť nielen premieňať kovy, ale aj pôsobiť ako elixír života.

Nech už bol pôvod tejto zdanlivo nezmyselnej spleti myšlienok akýkoľvek, je to skutočne dokonalé a len veľmi mierne alegorické vyjadrenie aktuálnych súčasných názorov, ktoré dnes zastávame. Vidieť v energii život fyzického vesmíru nevyžaduje veľké úsilie predstavivosti a kľúčom k primárnym prameňom fyzického života dnešného vesmíru je, ako vieme, transmutácia.

Je teda toto staré spojenie sily transmutácie s elixírom života len náhoda?

Najstaršie ezoterické tradície teozofov Blavatskej učia, že pred mystickým Adamom žilo a vymrelo mnoho rás ľudských bytostí, pričom každá dávala miesto inej.“

Kniha ďalej rozoberá, ako príbehy medzi ľuďmi z Quiché rozprávajú o vyspelej rase ľudí ktorá vedela „uvažovať a hovoriť“ a spomína podobné správy medzi Kalmykmi a kmeňmi na Sibíri. Na inom mieste v tej istej knihe Blavatská hovorí o „najstarších tradíciách, ktoré si nárokujú neuveriteľný starovek pre našu rasu.

V diskusii o starovekých zdrojoch vrátane Aristotela a Platóna Blavatská predstavuje jasnú artikuláciu svojich predstáv o stratených civilizáciách a stratených vedomostiach. Komentuje, že raní filozofi rozdelili nekonečné obdobia ľudskej existencie na tejto planéte do cyklov, počas ktorých ľudstvo postupne dosiahlo vrcholný bod najvyššej civilizácie a postupne upadlo do krutého barbarstva.

Tu už ďalej o Blavatskej hlúpostiach písať nebudeme lebo vieme, že celá Teozofia bola infiltrovaná Vatikánskými jezuitmi, ktorí dokrútili všetko. To že bola v Tibete a videla nejaké texty nevidela tie pravé, o ktorých sa píše v knihách Radu Cinamara o Bucegi a tuneloch do Tibetu, Egypta a podzemia Rumunska. RADU CINAMAR PERGAMENTUL SECRET a ten majú v rukách Rumuni a prekladajú to.

Tibet je o niečom úplne inom a to iné sú práve “spiaci” Anunnaki Elhohim v spánku samádi. Teozofia nemá s Anunnaki Elohim nič spoločné, akurát že Blavatská poznala niektorých Ulema majstrov ako Germain Lumiere.

Soddy očividne nebol teozofom s kartami, ani v žiadnom prípade nebol nasledovníkom Madame Blavatskej, módy Atlantídy z konca devätnásteho storočia a najmä vízie okultistov o Atlantíde – ako zdroja tajnej múdrosti, tak civilizácie, ktorá mala zničil sama seba prostredníctvom svojich vlastných vedomostí. Soddy nebol zapojený žiadnych do okultných skupín.

Takže, aké to bolo spojenie? Prečo sú Soddyho myšlienky tak veľmi podobné myšlienkam teozofov?

Po prvé, aj keď Soddy možno nebol teozof, jeho spisy – najmä Výklad rádia – im neboli neznáme. V skutočnosti je jeho kniha citovaná priamo vo vydaní Theosophical Quarterly z roku 1923. Sú tam priamo citované Soddyho diskusie o Ouroboros a konkrétnejšie jeho vyjadrenia o „nejakej bývalej zabudnutej rase mužov“, ktorá dosiahla „nielen vedomosti, ktoré sme tak nedávno získali, ale aj moc, ktorá ešte nie je naša“.

Soddy spoznal Francisa W. Astona a v skutočnosti cituje jeho osobnú komunikáciu vo svojej knihe Science and Life. V tej istej knihe Soddy opäť obšírne vyjadruje svoju myšlienku stratených civilizácií:

Tak ako by sa nikto necítil spôsobilý napísať históriu tejto krajiny z materiálov zozbieraných z novín súčasného storočia, tak nikto by nemal byť taký odvážny, aby sa pokúsil napísať históriu ľudskej rasy z takých písomných záznamov ako teraz existujú, z ktorých najstaršie siahajú do čias, keď bola rasa celkom neoceniteľne mladšia ako dnes.

Neexistuje ani veľmi opodstatnený dôvod na presvedčenie, že prekvapujúci pokrok civilizácie, ktorý dosiahla za posledných sto alebo tak rokov, je v žiadnom prípade vyvrcholením alebo prirodzeným vyvrcholením pomalého a v žiadnom prípade dokonca nepretržitého pokroku predtým.

Zdá sa, že ide skôr o náhly skok vpred, ktorý zjavne nesúvisí s pravidelným prílivom a odlivom ľudského bohatstva, o ktorom hovorí história a rozhodne z neho nevyvrcholí.

Je to práca iba hŕstky mužov. Masa je dnes pravdepodobne o niečo vedeckejšia ako pred dvetisíc rokmi a v tomto prípade sa nezdá, že by to bol nástup tisícročia, ani žiadne iné predĺžené obdobie stabilného režimu.

Nič iné ako najvznešenejší egoizmus, nevedomá konštitučná neschopnosť prirodzeného človeka predstaviť si vesmír, ktorý sa netočí okolo neho, môže spôsobiť, že sa zdá nepravdepodobné, že to, čo sa stalo tak náhle a záhadne v posledných niekoľkých storočiach zaznamenanej histórie, sa nemuselo stať skôr a to nie raz, ale možno mnohokrát počas oveľa dlhšieho obdobia o ktorom ešte nebol interpretovaný žiadny záznam.

Je len správne zvážiť možnosť, že príkaz vykonávaný nad prírodou v dvadsiatom storočí mohol byť dosiahnutý, prípadne prekročený, už skôr.

Káva Zlaté Zrnko - Emília